Open Class HSK test -

Unit 8

Invitation 邀约

Class Video 

Xiao Zhi wants to invite Xiao Mei to go to the movies, however, ...

 Teaching Video 

Xiao Zhi wants to invite Xiao Mei to go to the movies, however, ...