Xiao Zhi wants to invite Xiao Mei to go to the movies, however, ...

Open Class HSK test -

Unit 8

Invitation 邀约

Class Video 

 Teaching Video 

Xiao Zhi wants to invite Xiao Mei to go to the movies, however, ...