Wahimage.png

安 妮,等 等 我。等 等 我。
ān nī , děng děng wǒ 。 děng děng wǒ 。
Annie, wait for me.

Wahimage.png

你也是去上课吗?
nǐ yě shì qù shàng kè má ?

Meiimage.png

对。
duì 。

Wahimage.png

你家是哪里的?
nǐ jiā shì nǎ lǐ dí ?